Voor een beleid met meer visie,

kies een man met ambitie!

 

 

 

 

 

1.MIJN PRIORITEITEN VOOR HET OCMW

 

 

Na bijna 6 jaar te fungeren als OCMW raadslid, wordt het tijd dat ik mijn persoonlijke klemtonen voor dat OCMW even in de kijker plaats. De ervaring die ik de voorbije tijd heb opgedaan met heel wat dossierkennis, persoonlijke ideeën en eenheid van OCMW visie binnen de partij, zullen mij vanaf 2013 goed kunnen helpen.

 

1.Goede dienstverlening op peil houden: Het moet gezegd worden: Het Huldenbergs OCMW heeft een zeer goede dienstverlening naar zijn cliënteel toe (toekenning leefloon, financiele steun,..). Deze moet zeker op peil blijven en is de voornaamste taak van het OCMW. De instandhouding van deze kwalitatieve dienstverlening is voor mij dan ook zeer belangrijk. Een nauwere samenwerking met de gemeente en de echte realisatie van de éénloketfunctie, maken hier deel van uit.

 

2.De Huisvesting oplossen. De huisvesting van het OCMW is al ruim een 10 jaar een groot twistpunt tussen gemeente en OCMW. Geen enkele partij heeft dit kunnen of willen oplossen. De voorbije 6 jaar heeft onze partij de OCMW problematiek steeds als één fractie aangepakt door nauw overleg tussen gemeente en OCMW. Het debacle van 2005 heeft ons doen inzien dat één lijn nodig is. Wij zullen zorgen voor een definitieve huisvesting van het OCMW. De samenwerking tussen de administratie van gemeente en OCMW is daarbij zeer belangrijk. Dit zorgt voor een betere dienstverlening en financiële voordelen voor de gemeenschap.

 

3.Een financieel draagbaar OCMW. De voorbije jaren ging de OCMW kost fors de hoogte in. Dit is niet alleen te wijten aan de bijkomende taken van de hogere overheid. Vooral in de beginperiode van deze legislatuur (2007-2010) werd er nog onbezonnen omgesprongen met middelen en personeelsformatie. Sinds de tweede helft van 2010 gaat het de goede richting uit. Ik wil samen met mijn collega’s  vanaf 2013 de gemeente behoeden voor een OCMW dat op termijn onbetaalbaar zou zijn, anderzijds wil ik het OCMW de garantie geven dat de gemeente de liquide middelen garandeert.

 

4. Een beslissing over de toekomst van het dienstencentrum. Wie het OCMW grondig doorlicht, kan niet om één feit heen. De totale kost van het dienstencentrum Blauwhof is tijdens deze bestuursperiode bijna verdrievoudigd. Daar komt nog bij dat sinds op 1 januari van dit jaar het nieuwe woon-zorgdecreet van kracht werd, Huldenberg niet meer voldoet aan de eisen die door de Vlaamse regering gesteld worden. Deze toestand is onhoudbaar. Ik vraag dan ook samen met mijn partij  dat in 2013 een beslissing wordt genomen over de toekomst van het dienstencentrum. Ik ben van oordeel dat die 150.000 € per jaar beter gespendeerd kan worden dan nu het geval is (bvb gaan winkelen in Korbeek-Lo, of overdag lessen Spaans in richten,...)

 

5.Een actiever woonbeleid. Vandaag de dag heeft het OCMW afgezien van 4 doorgangswoningen voor noodopvang geen woonbeleid. Nochtans biedt zowel de Vlaamse als de provinciale overheid mogelijkheden om de maatschappelijk zwakkeren te helpen met hun huisvesting. Door op ons voorstel aan te sluiten bij een Sociaal Verhuur Kantoor werd een eerste stap gezet. De samenwerking met dit SVK dient opgevoerd te worden. Verder moet het OCMW ook zorgen dat onze zwaksten ook hun woning kunnen isoleren. Een actief woonbeleid van OCMW samen met de gemeente daar gaan wij voor wan samen kunnen we zoveel meer!

 

 

 

 

 

Rudy

Vanlinthout

016.477.620

rudy.vanlinthout@telenet.be