Voor een beleid met meer visie,

kies een man met ambitie!

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudy en het OCMW

 

6 september 2012

Een balans van ruim 5 jaar constructieve oppositie!

Bij het aantreden van de OCMW mandatarissen voor de legislatuur 2007-2012 werd uitgegaan van 2 belangrijke stellingen:

1 Rekening houdende met de gebeurtenissen van 2005 en met de ernst van de gevolgen hiervan, wenste de OCMW fractie een continu overleg met partijbestuur en de mandatarissen in de gemeenteraad.

2 De OCMW fractie wenste haar stemgedrag dossier per dossier te bepalen rekening houdende met de inhoud en ons partijstandpunt. In tegenstelling tot wat sommigen dachten, hebben wij nooit een beleid gevoerd uit rancune tegenover bepaalde personen, ook al vergeet je dat verleden niet.

Deze 2 stellingen leidden tot de essentie van onze opdracht: ONZE OPPOSITIE WAS SOMS TERECHT SCHERP, OP ANDERE OGENBLIKKEN WAS ONZE OPPOSITIE ZEER CONSTRUCTIEF.

 

Onze houding tijdens de voorbije 5 jaar willen wij samen vatten in enkele punten.

 

1. OPENHEID

 

De essentie van onze stelling werd reeds gelegd in 2007 namelijk:“Wordt het OCMW een open Sociaal huis?”.De inwoners van de gemeente hebben immers het recht om te weten wat daar beslist wordt. Deze stelling stond helemaal in contrast met de stelling van de ocmw voorzitter ( In het ocmw zijn we er om de mensen te helpen en doen we niet aan politiek). Het feit dat we vanaf het begin aan communicatie deden omtrent het ocmw via media, website en burgerkrant was hen een doorn in het oog. Door het ocmw uit de schijnwerpers te houden, is men er in het verleden immers in geslaagd om de meest onverantwoorde beslissingen te nemen. Bovendien stond de mening van de voorzitter niet alleen haaks op de onze maar staat ze ook haaks op de wetgeving. Het feit dat we erin geslaagd zijn om het ocmw regelmatig op de voorgrond te krijgen, heeft hun visie bijgesteld. Aan het einde van deze legislatuur heeft de meerderheid heel wat stappen in onze richting gezet, maar er is nog werk aan de winkel.

 

2.HUISVESTING

 

Het dossier huisvesting moet eigenlijk in 2 stukken behandeld worden huidige huisvesting en de toekomst.

 

HUURCONTRACT: In 2007 werd in 2 fases door de meerderheid een slecht huurcontract afgesloten. Het OCMW betaalt sinds 2008 drie keer meer geld voor minder ruimte dan in 2005. In 2011 kreeg Open Vld gelijk van de meerderheid: “het onderhandelde huurcontract was slecht” Het is spijtig dat ze dit pas laat inzagen, maar men zegt beter laat dan nooit…Ondertussen werd dat slecht huurcontract reeds verlengd tot 2017!!!

 

NIEUWBOUW: Onze fractie en onze hele partij waren blij toen de meerderheid in het voorjaar van 2008 besliste om een gemeenschappelijke nieuwbouw te zetten in het centrum van Huldenberg palend aan het gemeentehuis. We stelden ons meteen constructief op en bereidwillig om mee te werken. Het bleef wel wachten en wachten…Begin 2009 vroegen we dan zelf via de gemeentefractie een politieke werkgroep over deze nieuwbouw zodat deze plannen door een ruime meerderheid konden gedragen worden. Het was toen te laat, de plannen waren zo goed als klaar …

Het vervolg kent u: de meerderheid raakte het niet eens over de nieuwbouw en we staan even ver als in 2002 en 2006: Nergens

Met ons had men een consensus kunnen bereiken maar de inbreng van onze partij was nooit gewenst.

 

3. FINANCIEËN

 

Onze fractie heeft tijdens de voorbije jaren nooit zijn goedkeuring gegeven aan hun meerjarenplan en budgetten. Het is voor ons overduidelijk dat de kostprijs van dit OCMW binnen de perken moet blijven.

In de eerste jaren (2007-2010) werden de budgetten bewust te hoog gehouden. In diezelfde periode vonden heel wat interne bevorderingen plaats. De gevolgen van deze politiek weegt jaar na jaar zwaarder door.

Op vraag van Open Vld werden de overschotten sinds 2008 netjes terug gestort aan de gemeente en zelfs de spaarpot van 1.000.000 € (om het blauwhof te kopen in 2005) werd in 2011 terug aan de gemeente gegeven. Hoewel dit enkel diende om hun budget op te smukken.

 

 

4. HET DIENSTENCENTRUM

 

Tijdens deze legislatuur werden de budgetten van het DC meer dan verdubbeld. Ook de personeelsbezetting werd hiervoor uitgebreid. De meerderheid zou in 2011 het centrum evalueren maar durfde deze oefening niet te maken. Het DC voldoet sinds de wijziging van het Woonzorgdecreet (1/1/2012) eigenlijk niet meer aan de eisen die de Vlaamse regering oplegt! Deze toestand is onhoudbaar en dient in 2013 prioritair te worden aangepakt.

 

5.EIGEN VOOSTELLEN

 

Oppositie voeren is niet alleen het beleid kraken, maar ook een poging doen om af en toe onze eigen visie proberen te realiseren. Dit is ook de reden waarom wij op regelmatige basis zelf voorstellen neer legden in de raad.

 GEREALISSEERD:

-OCMW Website. Ons eerste voorstel welk dateert van mei 2007. Het werd aanvaard, gesteund door personeel en zou er snel zijn. Het werd het ook opgenomen in het meerjarenplan 2007/2010, en werd in de loop van 2009 on line geplaatst.. Deze website beschouwen wij als ons idéé.

.-Premie voor voertuig. Door de aankoop van een voertuig in 2008, waarvan het dossier niet in orde bleek, werd ons heel wat informatie achtergehouden. Op deze wijze miste het OCMW een premie van 1500 € voor dit voertuig. Door onze kritiek in de BK kregen we nadien een premie van 1400€ van de leverancier.

-Sociaal Huis Ondanks de beloftes in zijn eigen plannen realiseerde onze gemeente zijn Sociaal Huis niet tegen 22 mei 2009. We agendeerden dit voorstel dan ook precies op tijd en vroegen opleiding van het personeel om op de hoogte te zijn van welke dossiers bij gemeente en welke bij ocmw zitten. Het OCMW bestuur volgde ons helemaal en stuurde één personeelslid naar deze cursussen. De gemeente doet nog steeds niet mee.

-Huishoudelijk reglement. We konden dit reglement op een aantal punten in de goede richting bijsturen. Bv uitnodigingen en agenderingen per email ipv per brief. Pers gratis uitnodigen, recht op vragen stellen in besloten zitting ivm vast bureau, of overlegcommité.

-Teruggave financieel overschotten vanaf 2008. Zoals eerder al gemeld, werden de overschotten sinds 2008 netjes terug gestort aan de gemeente op ons verzoek.

-prijs warme maaltijden: In 2009 konden we een drastische prijsverhoging van de warme maaltijden tegen houden. De huidige Tarieven zijn aanvaardbaar maar Open Vld pleit voor een systeem waar de administratie minder werk in hoeft te steken.

-Aansluiting bij SVK Webra. De meerderheid had het al opgegeven om ons aan te sluiten bij een Sociaal Verhuur Kantoor, Met een degelijk dossier en een alternatief in de vorm van Webra vond Open Vld de oplossing. De raad volgde ons.

We zijn nu aangesloten maar de promotie vanuit de gemeente blijft achter, een prioriteit voor 2013-2015)

 

NIET GEREALISSEERD :

-samenaankoop stookolie: naar het voorbeeld van andere ocmw’s en gemeentebesturen vroegen we eind 2007 om ook in Huldenberg dit soort aankoop in te richten. We kregen een spervuur aan redenen om het niet te doen, identiek aan de redenen van de petroleumsector, nadien gaf de raad van state de ocmw’s die het wel deden gelijk.

-marktbezoek Huldenberg: Naar aanleiding van de kritiek op het Carrefour winkelen die sommigen buiten onze partij hebben opgestart, probeerde Open Vld een constructief tegenvoorstel te doen. Een maandelijks of 2maandelijks marktbezoek aan Huldenberg, dat tevens de mogelijkheid biedt om het handelscentrum Huldenberg te bezoeken. Ook nu weer wou de meerderheid dit niet. We werden wat wijs gemaakt met een zogezegde enquête: Niemand wil de Huldenbergse markt bezoeken en iedereen wil naar Carrefour.

-gezamenlijke autobus Gemeente OCMW. Omdat we wisten dat de gemeentelijke autobus versleten was en dat de OCMW bus in 2009 zou vervangen worden, deden we eind 2008 dit voorstel. De gemeentelijke busbestuurder vertrok toen onverwachts. De gemeente vond het dan ook goedkoper om haar busvervoer extern te laten gebeuren, waardoor het voorstel niet realiseerbaar bleek en het OCMW zijn eigen busje zou kopen, wat we begin 2012 nog eens konden tegenhouden.

-Aanwerving van een eigen jurist hebben we niet uit formatie kunnen houden.

 

18 maart 2012:

OCMW budget is tikkende tijdbom voor gemeente Huldenberg!

 

Ik weet niet of het toeval is dat net nu ik de cijfers van het Huldenbergs OCMW grondig onder de loep neem, de grootste krant van het land dit doet met de cijfers van alle Vlaamse gemeenten. Mijn cijfers gaan nog net iets verder: ik vergelijk de situatie van vandaag 2012 met die van 2006. De conclusies zijn verbazend: De voorbije 6 jaar is het OCMW budget gestegen van 746.000 naar 1.250.000 € of een stijging van 11% per jaar terwijl het gemeentebudget met gemiddeld 3,3 % per jaar steeg! De meest vergelijkbare OCMW’s doen het met een veel kleinere stijging of zelfs een daling. Indien de gemeente het OCMW de middelen zou geven die vandaag nodig zijn (1.250.000 €) zou ruim 12 % van het gemeentelijk budget naar het OCMW vloeien terwijl de meeste gemeenten rond de 8% zitten maar dat ze bijna allemaal beneden de 10% liggen. Leeft het Huldenbergs OCMW boven zijn stand?

 

De Open Vld fractie is blij dat ze tijdens deze legislatuur tegen de meerjarenplannen en de bijhorende budgetten heeft gestemd. De huidige situatie is wel hypocriet: De meerderheid heeft die plannen goedgekeurd maar probeert de impact voor de gemeente te beperken door het OCMW een te klein budget toe te kennen. Zelfs het tekort van 2010 wordt niet helemaal bijgepast omdat de gemeente geen geld zou hebben. De gemeentelijke schuld voor 2010 aan het OCMW bedraagt 100.000 €, terwijl de voorbije jaren het OCMW zijn overschotten netjes terug gaf! Zelfs de spaarpot van 1.000.000 € werd vorig jaar terug gestort! Zijn die centen opgesoupeerd of worden ze voorbehouden om nog wat electorale cadeaus uit te delen?

 

Men schuift alles voor zich uit maar wanneer ontploft deze bom? Opvallend in al deze cijfers is het dienstencentrum. In 2010 besliste de meerderheid om eind 2011 de werking en financiering van het dienstencentrum te evalueren. Dit gebeurde niet maar wij stellen vast dat in 6 jaar tijd het verlies van het dienstencentrum steeg van ruim 56.000 naar bijna 139.000 €. Een verdrievoudiging! Is dit houdbaar ? Is dit onze prioritaire taak in financieel moeilijke tijden? Deze meerderheid zal 2012 halen zonder grote kleerscheuren maar de cijfers liegen niet: vanaf 2013 wordt het moeilijk en dringen zich keuzes op. Vandaag spreken wij over structurele tekorten op het OCMW budget. Tevens stellen we vast dat er nog steeds een financieel wantrouwen is tussen gemeente en OCMW. De meerderheid in de OCMW raad beseft dit en knikt maar niemand doet er iets aan.

 

Open Vld wil dit probleem niet uit de weg gaan, wij beloven structurele oplossingen voor de financiering van het OCMW , een oplossing voor de huisvesting van het Sociaal Huis en een herstel van het algemeen vertrouwen tussen gemeente en OCMW. Onze gemeente heeft vanaf 2013 nood aan een sterk OCMW voorzitter die dit wil en kan realiseren niet met woorden maar met daden.

 

27 februari 2012:

Vandaag plaats ik de oude items die ik schreef over het OCMW weer online. Binnen enkele dagen brengen wij nieuwe informatie over ons OCMW werk op deze bladzijde. Veel leesplezier!

 

Oud nieuws:Berichten van voor 2011:

Personeelsformatie:? Ja, maar!

De Open Vld fractie in de Huldenbergse OCMW raad is tevreden met het voorlopig bereikte resultaat bij de voorstelling van de nieuwe personeelsformatie (21/10/2010). Onze voorstellen van september zijn voor ruim 80 % opgevolgd. Vanuit de oppositie mag je dan tevreden zijn.

Het personeelskader breidt in de periode tot en met 2013 niet uit ten opzichte van 2010. Dit is de essentie van onze vraag tijdens vorige raadszitting.

Ook onze vraag voor mogelijke  herschikkingen in de personeelsformatie werd in de praktijk toegepast. Deze wijzigingen tonen ook aan dat in het verleden soms te licht is omgesprongen met het uittekenen of aanpassen van de personeelsformatie.

Bovendien is het de eerste keer tijdens deze legislatuur dat we alle financiële gevolgen voor de komende jaren te zien krijgen, alweer een eis die helemaal werd ingewilligd.

Onze mandatarissen hebben zich tijdens de stemming onthouden niet om het geleverde werk te verwerpen maar integendeel. Voor ons was dit een JA, MAAR.

De principiële goedkeuring van deze personeelsformatie is één ding, de totale financiering van dit OCMW is een tweede en is nauw verbonden met deze formatie. Wij kijken uit naar het meerjarenplan en de verwerking van de nieuwbouw daarin. Slaagt men erin dit OCMW betaalbaar te houden de komende jaren! Deze uitdaging wacht de meerderheid, wij zullen zoals steeds alles van zeer nabij opvolgen.

 

Discussies ten gronde moeten straks duidelijkheid brengen!

De OCMW raad van 15 september was de langste uit mijn politieke loopbaan. 6 uur lang van 19 uur tot 1 uur ‘s nachts, een echte marathonzitting. Iedereen had achteraf gezien wat spijt dat er zoveel belangrijke punten op één raadszitting moesten behandeld worden maar het was de voorzitter die de vergadering van augustus voor de meerjarenplanning heeft afgelast.

Half tevreden ben ik op dit ogenblik, tevreden omdat de raad Open Vld wil volgen in ons dossier over de aansluiting bij een sociaal verhuurkantoor of SVK.

Ook inzake het dienstencentrum is er toenadering gekomen. Nu zijn nog geen beslissingen ten gronde genomen (hoewel de voorzitter dit had gevraagd), de erkenning blijft behouden tot 2011, het wordt afwachten welke bijkomende eisen gevraagd worden door Vlaanderen en welke de financiële gevolgen voor Huldenberg zullen zijn. In dit dossier vragen wij alleen om stil te staan bij de netto kostprijs en de dienstverlening binnen vastgelegde budgetten te houden.

Ook voor het verdere beleid met betrekking tot financiën en personeel zijn slechts vage richtlijnen genomen. De invulling door een herwerkt personeelsbehoefteplan en het meerjarenplan 2011-2013 zal dan ook zeer belangrijk zijn. Ik hoop dat iedereen onze boodschap heeft begrepen het is tijd om de boel niet te laten ontsporen, Wij willen geen tweede scenario zoals in 2005! Iedereen is verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van zijn of haar beslissing. Dat geldt voor elk raadslid maar ook voor elk lid van het overlegcomité gemeente OCMW!

 

Klaar voor belangrijke raadszitting!

Vanavond heeft één van de belangrijkste raadszittingen in het OCMW van Huldenberg plaats. Zoals u in ons eerder gepubliceerd artikel reeds kon lezen zijn de plannen voor het volgend meerjarenplan vanavond aan de beurt. De Open Vld fractie heeft de voorbije maand niet alleen zijn eigen voorstellen gedaan maar tevens heel de situatie bekeken. Als fractieleider besef ik dan ook dat dit één van de belangrijkste zittingen wordt tijdens deze legislatuur. Ik kan hopen dat elk raadslid dit inziet en bereid is om de echte discussie aan te gaan. Rond de pot draaien en vage beloftes zijn vandaag geen optie.

 

Onze Fractie vraagt aandacht voor huisvesting en financiën!

De Open Vld fractie in het Huldenbergs OCMW heeft zijn kaarten op tafel gelegd naar aanleiding van het meerjarenplan 2011-2013. Wij gaan voor 2 essentiële punten. Enerzijds hebben we een dossier over de huisvesting voorgelegd, anderzijds 2 projecten die tot doel hebben de OCMW budgetten binnen de perken te houden.

Het project over de huisvesting vraagt dat Huldenberg zich zou aansluiten bij een Sociaal Huisvestings Kantoor of kortweg SVK. Wij hebben heel wat voorbereidend werk in dit dossier gestoken. Dit onderzoek ging gebeuren in 2009  door het OCMW maar er gebeurde niets, we hebben het dan maar zelf gedaan. Gelet op de zeer kleine kostprijs voor deze dienst vragen we meteen een intentieverklaring tot aansluiting bij een SVK tegen 2011.

De overige 2 dossiers hebben betrekking op de financiën. De recente cijfers tonen dat het OCMW niet meer toekomt met zijn jaarlijkse dotatie. De reden ligt volgens ons bij de talrijke bijkomende aanwervingen en interne bevorderingen. Het prijskaartje van deze beslissingen begint nu pas echt zichtbaar te worden in de cijfers van onze liquide middelen. Daarom vraagt onze fractie dat bij het opstellen van de budgetten voor de volgende 3 jaar zeer voorzichtig wordt omgesprongen met de financiële middelen. Indien dit niet gebeurt, riskeert men tegen 2014 te ontwaken in een doemscenario. Nu uitstellen zou volgens ons onverantwoord zijn. In dit kader hebben we een beperkt aantal maatregelen voorgesteld inzake personeel– en financiëel beleid. Het gaat bv over een stop om bijkomend personeel aan te werven, een beperking van de financiële bevoegdheid van het vast bureau,.. Ook voor het lokaal dienstencentrum Blauwhof vragen we om de budgetten binnen de perken te houden. Onze fractie hoopt dat alle partijen zich realiseren waar we nu staan en dat de toekomstige budgetten de belangrijkste zijn voor de leefbaarheid van ons OCMW. Nu stappen zetten, is in ieders belang.

  

Open Vld blij met digitale (r)evolutie in OCMW!

De OCMW raad in Huldenberg heeft groen licht gegeven voor het organiseren van e-raden. Met e-raden bedoelen we een digitaal platform waarop alle informatie voor raadsleden beschikbaar zal zijn. On line kan je dan met een persoonlijke toegangscode heel wat documenten in digitaal formaat raadplegen (uitnodiging van raad, ontwerpdocumenten,verslagen), van een echte ommekeer gesproken!

Ruim 3 jaar geleden moest ikzelf nog vechten om de agenda van onze openbare zitting op mijn persoonlijke website te plaatsen. In juli vorig jaar moest de verenigde oppositie nog alles uit de kast halen om een uitnodiging van de raad per email te krijgen en om een punt per email te kunnen agenderen. Vanaf juli gaat het OCMW dus nog een stap verder.

Gedurende 6 maanden zal het project proef draaien en krijgen raadsleden alle informatie per brief en op het digitaal platform. Indien alles vlot verloopt zullen de raadsleden kunnen kiezen om alles enkel nog digitaal te ontvangen. Met dit systeem steken we zelfs onze collega’s in de gemeenteraad voorbij. Open Vld is altijd een voorstander geweest van dit soort systemen. Op termijn kan het zelfs kostenbesparend werken, een efficiëntere overheid dat willen we toch allemaal.

 

Sociaal huis: Gemeentebestuur Huldenberg stelt mij teleur!

Tijdens de OCMW raad van 15 april jongstleden kreeg ik een antwoord op een eerder gestelde vraag ivm het sociaal huis. In juni vorig jaar vroeg ik met de hele Open Vld fractie om werk te maken van het concept Sociaal Huis in onze gemeente. Het OCMW ging onmiddellijk in op mijn vraag om personeel op te leiden voor de éénloketfunctie. De inbreng van de gemeente en de verdere uitbouw van het Sociaal huis werd verwezen naar het overlegcomité gemeente– OCMW. Maanden later was deze aangelegenheid nog steeds niet geagendeerd op de verschillende overlegmomenten.

Nu is er uiteindelijk een antwoord en dit is alles behalve een voorbeeld.

Het Sociaal Huis is een project van OCMW en gemeente, deze laatste laat alles over aan het OCMW en haalt daarvoor argumenten aan die geen steek houden. Waarom stapt onze gemeente niet mee in dit project? Samen werken en niet naast elkaar werken dat is de boodschap. Aan de ene kant geeft het college de indruk een fusie te willen met het OCMW maar in de praktijk gaat elk zijn eigen gang. Binnen enkele maanden gaat deze meerderheid beslissen om een nieuwbouw te zetten van waarschijnlijk 5.000.000 € maar men wil niet echt samenwerken. Deze gemiste kans vind ik onaanvaardbaar. Of is hier meer aan de hand en is het niet langer maneschijn en rozengeur tussen gemeente en OCMW? Het antwoord van het overleg vindt u hieronder:

 

“Vraag van de heer Vanlinthout aan het Overlegcomité: digitaal sociaal huis en één loketfunctie: visie en verwezenlijking – nu en na de verhuis naar Huldenberg.

Het Overlegcomité deelt mee:

dat momenteel de één-loketfunctie fysisch door de heer P. G. wordt waargenomen (=OCMW) ;

dat daarnaast de maatschappelijk werker(=OCMW)  individueel met de cliënt, in de ruimste zin, het dossier bestudeert en de noodzakelijke contacten legt vanuit het OCMW(=OCMW) ;

dat het digitaal sociaal huis (website) ter beschikking staat van de bevolking(=OCMW) ;

dat na de verhuis er gewerkt kan worden volgens de geïntegreerde loketfunctie m.a.w. de persoon waarbij de cliënt in eerste instantie terecht komt (=OCMW) met zijn vraag/probleem doorverwezen/begeleidt zal worden voor de andere problemen/vragen;

dat in de nieuwbouw er ook veel aangegeven kan worden met pictogrammen/info op tv scherm enz. ;

dat de meerwaarde die een één-loketfunctie biedt, niet opweegt tegen de meerkost dat het meebrengt;

dat het bouwfysisch niet mogelijk is in een één-loketfunctie te voorzien o.w.v. de verschillende ingang van de gemeente en het OCMW;

dat  na een jaar werking een evaluatie kan gebeuren en nagegaan kan worden wat er verbeterd kan worden. Indien daaruit blijkt dat een één-loketfunctie toch nodig is, kan er nog altijd gewerkt worden met een mobiele balie.” 

De tekstjes (=OCMW) heb ik aangebracht om aan te duiden dat dit het werk of de verdienste is van het OCMW

Korte en rustige raadszitting!

Maart 2010 zal de geschiedenis in gaan als de maand met de kortste agenda voor het OCMW. Zeker wat de openbare zitting betreft. Met één punt op de agenda (afsluiten van het inburgeringsprotocol) zal u dat zeker niet verbazen. Verder was er ook nog een antwoord op een vraag die ik stelde tijdens de vorige raad. Iedereen kon akkoord gaan met het voorstel van Open Vld om zoals reeds beslist werd in juli, de pers effectief uit te nodigen voor de raadszittingen. Daarvoor zal een “pro-actieve” brief naar de regionale media vertrekken. Zij die dit wensen kunnen dan later een uitnodiging ontvangen van de raadszittingen. Dit is de verdere uitvoering van het open sociaal huis waar uw raadslid sinds 2007 reeds aan werkt. Met de komst van de website (ondertussen staat daarop ook de agenda van de raadszittingen) en het aanwerven van een communicatie-ambtenaar gaan we nu dus nog een stapje verder.

Dat mijn visie en die van mijn partij ondertussen de steun krijgt van de hele raad kan ons alleen maar verheugen en het doet ons hopen op het beste voor de verdere toekomst.

 

Meerderheid zet SPa voor schut!

Tijdens de OCMW raadszitting van 11 februari was de Huldenbergse meerderheid alweer zeer verdeeld. De Spa had een motie ingediend tegen de federale regering maar tijdens de raadszitting toverde voorzitter Nelly Vanderlinden een konijn uit haar hoed. Ze stelde dat ze het eens was met de motie maar geen schrijven zou richten aan de federale regering. Over het originele SPa voorstel werd nooit gestemd en de SPa viel uit de lucht met het tegenvoorstel. Bovendien interpreteerde de ene partij (NVA) de woorden van de voorzitter heel anders dan de anderen (Groen! en Open Vld). Voor de tweede keer in enkele maanden tijd werd het voorstel van de voorzitter verworpen bij een 4 tegen 4 stemming.

Waarom laat men dit soort dossiers niet aan de federale volksvertegenwoordigers, zoals we bij het NVA dossier reeds vroegen? Waarom wordt de SPa alweer gepasseerd? Dit soort acties zijn het gevolg van de assertiviteit zoals sommigen die overal willen gebruiken! Dit is geen goede zaak voor verschillende bestuursniveaus.

Dit zou ik als partij van de meerderheid niet pikken. Eerst een klacht steunen die past in een campagne van één partij (NVA, en waar je het ten gronde niet mee eens bent) en nadien zonder het vooraf te weten, afgemaakt worden door je “collega’s” .

 

Meerderheid Huldenberg volgt NVA!

Tijdens de raadszitting van 5 januari volgde de hele meerderheid de NVA strategie i.v.m. het spreidingsplan. Raadsleden Sonja Van Laere (NVA) en Roger De Becker (CD&V) vroegen de OCMW raad om protest aan te tekenen tegen het spreidingsplan 42.

Wij schetsen U even het verhaal. In de maand augustus ontvangt het OCMW een schrijven van Fedasil waarbij de gemeente Huldenberg 53 asielzoekers kunnen worden toegewezen. Huldenberg zelf heeft plaats voor 4 asielzoekers. Deze plaatsen in ons LOI tellen dubbel: 53—8= 45. De Oppositie en vooral Groen! Vraagt regelmatig of hiervoor een scenario bestaat. Het bestuur (de meerderheid dus)zegt steeds; “het zal zo een vaart niet lopen! Afwachten is de boodschap.”

Hoewel er heel wat onzekerheid bestaat bij de OCMW’s gaat iedereen ervan uit dat de cijfers van augustus niet kloppen.

Begin december lanceert NVA cijfers over het spreidingsplan 85 % van de asielzoekers zouden aan Vlaanderen worden toegewezen.

In de loop van de maand december worden deze beweringen tegengesproken door de bevoegde staatssecretaris maar ook door premier Leterme.

Waarom de Huldenbergse CD&V en NVA protest willen aantekenen tegen een brief die 4 maand oud is en waarvan men weet dat de inhoud niet klopt, blijft voor ons onduidelijk. Een beleefde vraag voor meer en correcte informatie hadden wij kunnen steunen. Toch moesten wij vaststellen dat het vooral de bedoeling was om een federale discussie hier verder te zetten. Voor dit soort politieke spelletjes bedanken wij. Op de vraag waarom het in december opgemaakte budget slechts spreekt van 10 asielzoekers kwam er geen duidelijk antwoord van dezelfde partijen. Dat dit punt werd gestemd onder druk van de NVA is overduidelijk. In deze nipte meerderheid kan elk lid op elk moment zijn goesting krijgen.

 

OCMW budget wordt groter en groter!

Tijdens de OCMW raad van januari werd het budget 2010 goedgekeurd. Open Vld stemde niet mee met de meerderheid. Het OCMW budget loopt jaar na jaar op.  In 2006, het laatste jaar van de vorige legislatuur koste het OCMW onze gemeenschap 746.000 €, voor 2010 is er een budget van ruim 1.136.000 € of een stijging van 52 % op amper 4 jaar tijd. Deze stijging is voor het overgrote gedeelte het gevolg van de personeelskosten. De laatste jaren werd het personeelsbestand regelmatig uitgebreid en ook in 2010 zal dat niet anders zijn. Investeringen in personeel komen elk jaar terug en worden in bepaalde gevallen na verloop van tijd onhoudbaar. Terwijl de Vlaamse overheid de broeksriem aanspant laten dezelfde partijen in Huldenberg het OCMW budget verder ontsporen.

Vermoedelijk beseft niet iedere politicus dat deze ontsporing wel effectief bezig is. Het OCMW vraagt immers geen extra centen en houdt zich binnen het meerjarenplan en men geeft in 2010 het overschot van 2008 terug aan de gemeente. De cijfers worden volgens mij vertekend men stelt immers dat het OCMW in 2010 maar 83,43 € zal kosten aan elke inwoner. In realiteit gaat het om 121,62 € . Waar komt dit verschil vandaan?

In hun berekening gebruikt men het geld dat de gemeente in 2010 zou betalen aan het OCMW en trekt daar nog eens de winst van 2008 af. Het verschil meer dan 350.000 € gaat van de OCMW reserves af. Deze budgetten belasten de toekomst en het OCMW van Huldenberg doet het dus niet met minder geld dan de rest van Vlaanderen. De gevolgen van deze beslissingen zullen zich binnen enkele jaren duidelijk laten voelen en wie gaat dan de boel saneren? of zal onze gemeente dan over zoveel extra geld beschikken?

 

Vanaf januari heeft CD&V monopolie in vast bureau!

De heer Luc Robijns geeft vanaf 1 januari zijn ontslag als lid van het vast bureau. In het verleden heeft Open Vld deze kandidaat gesteund om de oppositie te vertegenwoordigen in het vast bureau van het OCMW. Deze verkiezing aan het begin van de legislatuur is voor 6 jaar, vandaag voelt Open Vld zich bedrogen. Door een ontslag als lid van het vast bureau, maar niet als raadslid krijgt de meerderheid alle troeven in handen. Waarom geeft Luc zijn ontslag? Dit is het gevolg van een ‘geheime’ overeenkomst tussen Nelly Vanderlinden en Groen! voor de installatie van de OCMW raad begin januari 2007. Deze deal werd dus opgezet door diegene die altijd verkondigt binnen het OCMW nooit aan politiek te doen…. De meerderheid schuift Roger De Becker naar voor als kandidaat en verloochent daarmee de essentie van een vast bureau.

Het vast bureau werd in 1992 (dacht ik toch) in het leven geroepen om de persoonlijke invloed van de voorzitter te minimaliseren. In een vast bureau zitten in 99,9 % van de gevallen mensen van verschillende politieke partijen. In de meeste steden en gemeenten zit daar ook iemand van de oppositie in, de gewoonste zaak van de wereld dus. Roger De Becker zat ten tijde van de VLD-Spa coalitie in het vast bureau als persoon van de oppositie. Niemand heeft hem dit ooit misgund of hem ook maar iets in de weg gelegd. Maar nu pleegt CD&V zijn slag met na voorzitter Nelly Vanderlinden en raadslid Walter Craps dus een derde persoon van één partij in een vast bureau. Het geld speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in dit verhaal een lid van het vast bureau ontvangt jaarlijks immers een extra bedrag tussen de 1500 en 2000€. Dat de meerderheidspartijen NVA en SPa dit laten gebeuren kan ik niet begrijpen, maar ja wie ben ik...

Proficiat aan alle partijen die dit hebben gerealiseerd, iedereen behalve Open Vld. We zullen ten gepaste tijde de paste conclusies trekken….

 

Warme maaltijden: het cliënteel betaalt wel maar waarom?

Op 30 november viel uiteindelijk de beslissing over de warme maaltijden. Toch blijf ik met heel wat vragen zitten en geeft de meerderheid geen antwoord. Nadat het vorige meerderheidsvoorstel werd verworpen kwam er voor de raad van 30 november een nieuw voorstel, dat tegenover het onze kwam te staan. Er is enige verbetering maar voor ons niet genoeg. De prijsverhoging van 1 euro wordt er een van 0.50 en 0,75 eurocent. En de wat hogere inkomens komen er zeker niet beter uit, integendeel. Bovendien wacht begin 2010 ook nog eens de twee jaarlijkse inkomensherziening, waardoor u nog eens in een hogere schijf kan vallen. De basisvraag waarom nu naar een systeem dat niets meer mag kosten terwijl de voorbije jaren het OCMW dit als een basisdienst heeft beschouwd die gerust wat geld mocht kosten. In 2008 en 2007 telkens ruim 6000 €. In 2006 zelfs meer dan 12000 € per jaar.

Het enige antwoord dat er kwam was dat u tevreden mag zijn dat u gedurende 8 jaar aan de zelfde prijs hebt kunnen eten en dat u deze verhoging gerust kan betalen…

Tel daarbij nog het zeer eigenaardige stemgedrag van heel wat raadsleden  (bv het Open Vld voorstel; 3 voor 3 tegen en 3 onthoudingen) en je begrijpt dat velen iets anders wilden. Misschien wel een compromis tussen beide voorstellen maar ja als je liever confrontatie hebt.

 

Prijsverhoging warme maaltijden haalt geen meerderheid!

De discussies rond dit punt waren op sommige ogenblikken politiek onwaardig. Maar het is nu eenmaal zo. De oppositie mag zich blijkbaar geen vragen stellen bij bepaalde voorstellen van de meerderheid. Nochtans is dat onze rol in de politiek. Heel wat vragen bleven onbeantwoord of het antwoord was niet toereikend. Open Vld vroeg verdaging van het punt in afwachting van meer informatie, Bij een stemming van 4 voor en 4 tegen met 1 onthouding werd het voorstel van de verdaging niet aanvaard. Maar de stemming bij het punt zelf was ook 4 tegen 4 met 1 onthouding (Spa). Het voorstel is dus verworpen!

Zijn zij die tegen elke prijs dit voorstel wilden door drukken nu tevreden?

 

Worden warme maaltijden 20% duurder?

Een eerste blik op de voorstellen voor de raad van 8 oktober levert een eerste vaststelling op. De warme maaltijden door het OCMW aan huis geleverd zouden vanaf 2010 20% en meer opslaan. Een alleenstaande met een maandinkomen van 700€ betaalt nu 5€ vanaf 2010 zou dat 6€ worden. Voor een alleenstaande met een maandinkomen van 900€ gaat de prijs van 5,50€ naar 6,50€ en voor een alleenstaande met een maandinkomen van 1100€ zou de prijs van 5,75€ naar 7€ gaan. Waarom? Uit een eerste korte lezing blijkt dat het OCMW in 2008 op de bedeling van warme maaltijden ruim 6000€ verlies heeft gemaakt. Of deze voorgestelde prijsverhoging sociaal aanvaardbaar is, laat ik nog even in het midden. Verwonderd ben ik in elk geval.

 

Overschot 2008 wordt in 2010 terug gegeven!

Het voorstel van Open Vld om het OCMW overschot terug aan de gemeente te storten, werd door de meerderheid goed onthaald. De OCMW raad besliste om het overschot van het budget 2010 af te trekken. Met dit compromis kan Open Vld Huldenberg leven. Het belangrijkste voor ons is dat de OCMW spaarpot niet verder aangroeit. Over de bestemming van de 1 miljoen euro gaan we nu niet verder discussiëren, we zien wel wat de nieuwbouw oplevert. Als het nodig is geven we onze visie nog wel eens. Het doet wel goed om vast te stellen dat we sinds juni reeds 3 keer gevolgd zijn door de voltallige OCMW raad. (Sociaal huis, Huishoudelijk reglement en nu het overschot 2008) Ook over de enkele maanden verschil tussen nu terug geven (wat ik gevraagd had) en aftrekken van het budget willen we niet discussiëren. Het is voor mij veel belangrijker dat die overschotten terug gaan naar de gemeente. Iets wat al jaren niet meer gebeurt is in Huldenberg. Wie zich de hevigheid van de confrontaties in het OCMW van de voorbije jaren herinnert, zal af en toe wel opkijken van de consensus die regelmatig wordt bereikt tussen Open Vld en de meerderheid. Op naar het volgende voorstel.

 

Zware agenda voor OCMW raad!

De agenda voor de raadszitting van donderdag 17 september belooft een lange raad. Met de jaarrekening van 2008 zijn we zeker al een tijdje bezig. Tel daarbij de jaarverslagen van de verschillende diensten: het dienstencentrum, gezinszorg en schuldbemiddeling. Waarom al dit pappierwerk voor één raadszitting wordt opgespaard is mij al enkele jaren onduidelijk. Maar we laten het niet aan ons hart komen, toch hebben wij in laatste instantie nog een bijkomend agendapunt geplaatst. Open Vld vraagt immers dat de overschotten van 2008 terug aan de gemeente worden gestort. 

 

OCMW meerderheid gaat al voor 50 % mee in ons voorstel ivm Sociaal Huis Huldenberg!

Naar aanleiding van de reeds vermelde agendering door Open Vld, kregen we dit keer geen keiharde confrontatie tussen meerderheid en Open Vld. Het voorstel kwam precies juist op tijd en zowel de inhoud als de voorstelling ervan werden door (bijna) al de raadsleden als constructief bekeken. Het OCMW wil wel degelijk de benaming sociaal huis gebruiken in bepaalde communicatie bv. in het infoboekje van de gemeente. De voorzitter vroeg naar aanleiding van dit punt zelfs de toelating van de raadsleden om een persbericht te mogen publiceren naar aanleiding van de net opgestarte website  “digitaal sociaal huis Huldenberg”. Natuurlijk gaven wij hiervoor ons akkoord, Een actieve en positieve communicatie kan ons OCMW best gebruiken. Verder besliste het vast bureau, net voor de raad van dinsdag reeds om binnen het OCMW personeel reeds iemand aan te duiden om de opleidingen in het kader van Sociaal Huis en éénloketdienst, te volgen.

De rest van ons voorstel zal worden voorgelegd aan het overlegcomité gemeente/OCMW. We kunnen dus maar hopen dat de gemeente ook wat energie, tijd en een klein budget wil spenderen in bv de opleiding van een personeelslid voor ons huidig en toekomstig “Sociaal Huis”. Ook de beslissing over de gevraagde werkgroep zal in dat comité worden besproken en beslist. Ik kan dus alleen maar duimen dat bv. de schepen van sociale zaken, mee in deze richting wil stappen. De bal ligt nu in het kamp van het overlegcomité.  Eén van de volgende dagen plaatsen wij ook een link op deze site naar het digitaal sociaal huis van Huldenberg. Als fractieleider van Open Vld in de OCMW raad wil ik iedereen bedanken om samen te bouwen aan de toekomst.

 

Open Vld vraagt verruiming Sociaal Huis Huldenberg!

De Open Vld fractie vraagt de meerderheid om het begrip sociaal Huis beter in te vullen. Naar aanleiding van deze materie hebben wij een agendapunt toegevoegd voor de raadszitting van donderdag 11 juni. Het persbericht vindt U hier. De agendering hieronder:

 

Geachte voorzitter,

 

 

Hierbij wil ik op basis van art.11 van het huishoudelijk reglement, volgend punt toevoegen aan de agenda voor de raadszitting van  11 juni 2009 namens de Open Vld- fractie:

INVULLING SOCIAAL HUIS HULDENBERG: VERRUIMING CONFORM LSB 2008-2013.

 

Overwegende dat deze OCMW raad in december 2007 het Lokaal Sociaal Beleidsplan voor de periode 2008-2013 goedkeurde en dat hierin staat dat het bestuur een “sociaal huis” zal realiseren uiterlijk tegen 22 mei 2009.

Overwegende dat in datzelfde plan voorzien was om in de loop van 2008 een werkgroep rond dit onderwerp samen te brengen.

Overwegende dat verschillende gemeentes rondom ons een sociaal huis hebben gerealiseerd, hetzij in een definitieve of in voorlopige versie.

Overwegende dat het bestuur de intentie heeft om in 2010 of 2011 een gemeenschappelijke bouw te realiseren met de gemeente;

Overwegende dat tot op heden het bestuur zich enkel engageerde tot deelname aan het project “digitaal sociaal huis” van VERA.

 

Vragen wij de raadsleden om volgende beslissingen goed te keuren:

 

1. De benaming “Sociaal Huis” te gebruiken in zijn communicatie met de burger met vermelding van één telefoonnummer en één e-mailadres vb sociaalhuis@huldenberg.be.

2. Samen met de gemeente ten minste 2 personeelsleden aan te duiden die zich opleiden in deze materie (éénloketfunctie ). Deze opleiding kan stapsgewijs gaan, zodat tegen ingebruikname van de nieuwbouw het personeel dit loket kan invullen zoals voorzien in het decreet.

Alsnog een werkgroep “Sociaal Huis” op te richten samen met de gemeente. Deze werkgroep 2 taken te geven. Ten eerste: verruiming van de huidige invulling van het begrip Sociaal Huis Huldenberg. Ten tweede: invulling van het begrip Sociaal Huis vanaf realisatie van de gemeenschappelijke nieuwbouw met inbegrip van de éénloketfunctie.

 

Hoogachtend,

 

 

 

Rudy Vanlinthout,

OCMW- raadslid.

Namens de Open Vld fractie

Wolfshaegen 105

3040 Neerijse (Huldenberg)

 

 

Open Vld vraagt constructieve samenwerking rond nieuwbouw

Ruim een week geleden vroegen de fractieleden van gemeente– en OCMW raad een constructief gesprek aan het college naar aanleiding van de voorstelling van de nieuwbouwplannen. De partij nam kennis van het huidige voorontwerp en wenst zijn inbreng te delen met het gemeentebestuur. Wij maakten reeds een lijst met enkele bedenkingen en voorstellen over aan het College. Het is aan hen om ons uit te nodigen, ons antwoord te geven, …. Als oppositie partij kunnen wij niets meer doen dan de vraag stellen om gehoord te worden. Wij streven naar een nieuwbouw die kan rekenen op een ruime politieke meerderheid, of dit ook de visie van het college is, zal de toekomst uit wijzen!

 

Wachten op conclusie Open Vld !

We laten de buitenwereld nog even in spanning wachten op onze conclusie naar aanleiding van de voorgestelde plannen rond de gemeenschappelijke nieuwbouw gemeente-OCMW . Wij hebben daarvoor onze redenen. Ondertussen namen onze mandatarissen een gemeenschappelijk standpunt in over deze voorstellen, maar voorlopig gaat het om voorstellen. Wijzigingen kunnen nog en optimistisch als we zijn, geloven we daarin ook nog. De komende weken zullen waarschijnlijk cruciaal zijn …

 

Nieuwbouw krijgt voorstelling op 27/4

Op maandag 27/4 zal het college de plannen voor de nieuwbouw “gemeente-OCMW” voorstellen aan gemeente– en OCMW raadsleden. Daarmee krijgen we een soort van avant premiere. We zullen dan een eerste indruk krijgen van waar de gemeente naar toe wil met deze nieuwbouw. Zoals eerder reeds gezegd zal Open Vld proberen om op een constructieve wijze deze plannen te evalueren en eventuele wijzigingen voor te stellen. Wij staan klaar om een belangrijk plan voor de toekomst van deze gemeente een kans te geven.

 

Open Vld vraagt ruime politieke meerderheid voor nieuwbouw!

De Open Vld fractie vroeg in de gemeenteraad van 26 maart om op zoek te gaan naar een ruime politieke consensus over de geplande nieuwbouw Gemeente/OCMW. Het volledige voorstel zoals door de fractie werd neergelegd vindt u hier. Wij willen immers dat deze belangrijke nieuwbouw in de gemeenteraad zal kunnen rekenen op een ruime meerderheid. Ondanks het feit dat op ons voorstel niet werd ingegaan(omdat de plannen te ver zijn gevorderd), zijn we toch relatief tevreden. In een gezamenlijke vergadering van OCMW en gemeentefracties zullen de plannen onthuld worden (vermoedelijk eind april). Wij gaan ervan uit dat eventueel nog wijzigingen mogelijk zullen zijn. Het antwoord wordt binnen enkele weken en maanden duidelijk.

 

Open Vld onthoudt zich bij budget 2009

De Open Vld fractie onthield zich bij de stemming over het budget 2009. De essentie van onze onthouding vloeit voort uit de wijze waarop in het OCMW met budgetten wordt gegoocheld. Bij het meerjarenplan 2008-2010 ging men ervan uit dat het OCMW in 2009 een budget van ruim 1.184.000 € nodig zou hebben. Amper 14 maanden later bij de opmaak van het budget zou ongeveer 1.051.000 € volstaan. Het OCMW kan het dus met 12% minder middelen doen dan een jaar geleden vooropgesteld. Een verschil van 12 %. En dit alles gebeurt ondanks volgende feiten:

-In 2008 was slechts één indexaanpassing voorzien en dienden er 3 betaald te worden.

-de financieel deskundige boekhouden verliet het OCMW en diende vervangen te worden door een dure oplossing van BDO

-Voor 2009 wordt een bijkomend maatschappelijk assistent opgenomen in het budget, wat niet voorzien was in het MJP

-Er werden evenmin voor 2009 grote besparingen gedaan of investeringen geschrapt

Wie kan dit begrijpen?

Een tweede argumentatie van onze onthouding heeft te maken met de OCMW spaarpot. Ook in 2009 blijft de spaarpot bij het OCMW, de gemeente vraagt geen halve euro terug en de voorziene dotatie wordt in 2009 volledig betaald aan het OCMW. Volgens onze voorlopige berekeningen is de spaarpot op 1 januari van dit jaar opgelopen tot ruim 1.300.000€ . Tijdens 2008 is er vermoedelijk meer dan een kwart miljoen euro bijgekomen. Waar eindigt dit.

Op basis van deze 2 argumenten onthielden wij ons bij de stemming.

Wel vond ik spijtig dat ik het verwijt kreeg de gemeente of de gemeenteraad te verdedigen binnen de OCMW raad. Ik verdedig in deze geen van beiden. In Januari 2007 kreeg ik een mandaat van de gemeenteraad, ik vindt het mijn plicht om het beste voor de hele gemeenschap van Huldenberg te willen. Een politieke partij moet dezelfde taal spreken binnen OCMW en gemeenteraad: VOOR ONS IS DAAR GEEN SPELD TUSSEN TE KRIJGEN, voor anderen blijkbaar wel.

 

OCMW Huldenberg wordt lid van Social !

Tijdens de OCMW raad van donderdag 12 februari besliste de raad éénparig dat Huldenberg lid zal worden van SOCIAL. Social is eigenlijk een samenwerkingsverband van op dit ogenblik 7 OCMW’s. In een eerste fase wordt vooral samengewerkt op juridisch vlak. Kleinere OCMW’s kunnen het zich niet veroorloven om een jurist of advocaat in dienst te nemen. Nochtans is de OCMW materie zeer specifiek. Daarom werd in 2007 Social opgericht. Het samenwerkingsverband betaalt de advocaat of jurist en elk aangesloten  OCMW betaalt daarvan zijn stukje. Dat ons OCMW van 2 uur interne juridische dienstverlening per maand naar 2 dagen per maand gaat is wel een groot verschil. Volgens het bestuur is deze verhoging echter gerechtvaardigd door o.a. het toenemend aantal dossiers in de categorie “schuldbemiddeling”.  De nieuwe raadspersoon zal het OCMW in de toekomst ook beter van de wijzigingen in de wetgeving op de hoogte houden. Of dit het gevolg is van een aantal juridische discussies tussen mijn fractie en het OCMW bestuur werd er niet bijgezegd. Ik ben ervan overtuigd dat een behoorlijk en goed juridisch advies noodzakelijk is voor een OCMW.

 

OCMW Zottegem krijgt gelijk van rechter!

Het OCMW van Zottegem werd vorig jaar voor de rechter gedaagd naar aanleiding van hun samenaankoop van stookolie. Zottegem was één van de eerste OCMW’s die een dergelijke actie opzette. De actie werd trouwens een zeer groot succes. De organisatie van brandstofleveranciers stapte naar de rechter omdat het de mening was toedaan dat OCMW’s dit niet mogen en dat het hun taak niet is. De rechter gaf nu het OCMW gelijk over de hele lijn. Wat heeft dit nu met het OCMW van Huldenberg te maken?

Misschien wel meer dan U denkt. In de maand oktober liet ik deze vraag agenderen in het OCMW van Huldenberg. Open Vld wou ook een dergelijk initiatief in onze gemeente. Ons voorstel werd afgewezen en de argumentatie die de meerderheid gebruikte was precies dezelfde als deze van de brandstofleveranciers. Uiteindelijk speelde OCMW voorzitter Nelly Vanderlinden de vraag door naar de gemeente, maar ook het college ging hier niet op in. Wat houdt het OCMW en de gemeente nu nog tegen om een samenaankoop van stookolie te organiseren in de toekomst? De juridische argumentatie om het niet te doen is ondertussen weerlegd door de rechtbank. Ik kijk rustig toe vanuit mijn rol als oppositieraadslid. Het is trouwens niet de eerste keer dat de juridische argumentatie van de OCMW voorzitter niet de juiste is ….

 

Gouverneur tikt OCMW op de vingers!

 

In oktober keurde de OCMW raad de aankoop van een nieuw voertuig goed. Het voertuig zal de 2 bestaande wagens vervangen.

Offertes

De fractie van Open Vld gaf zijn goedkeuring aan deze beslissing en baseerde zich daarvoor op het document dat in het dossier zat bij inzage. Een tabel met wat prijzen en beperkte informatie over 4 modellen van 2 garages. Wij gingen ervan uit dat de informatie correct en compleet was en gaven dus ons vertrouwen aan het bestuur… De officiële offertes zaten op het ogenblik dat onze fractie het dossier inkeek NIET in de farde en ook tijdens de raadszitting waren de offertes nog niet in het dossier te bespeuren.

Achteraf bleek dat we naïef geweest zijn door de offertes niet te eisen. Zo verliest het OCMW een premie van 1500 euro voor terugname van een oud voertuig en bleek de korting op het gekozen model een stuk kleiner te zijn dan de korting die bepaalde dat Peugeot de voorkeur kreeg op Citroën. Uiteindelijk zullen we dus volgens ons tussen de 1000 en 2000 euro teveel betalen.

Slordig dossier

Wij vonden het de moeite om de gouverneur te vragen of alles correct was verlopen.

In zijn conclusie stelt de gouverneur dat het dossier SLORDIG was. Er zitten FOUTEN in: de prijzen in de tabel en op de offerte zijn niet dezelfde. De tabel was ONVOLLEDIG vermits de premie van 1500 euro er niet in vermeld was. Ondertussen stelden wij vast dat het bestuur beweert dat de offertes wel in het dossier zaten. U maakt uit wie er hier liegt maar het zou wel toevallig zijn dat niemand de premie van 1500 euro op die éne offerte zou gezien hebben. Dat de offerte van de garage die de aankoop kreeg toegewezen, doorhalingen en géén voluit geschreven bedragen bevat is voor het OCMW bestuur de normaalste zaak.

Tot slot stelt de gouverneur dat het dossier diende behandeld te worden in openbare vergadering en niet in besloten zitting zoals het bestuur oordeelde.

Onze fractie vraagt al 2 jaar om de wet correct toe te passen. Mevrouw de voorzitter wilt U dit aub doen ten behoeve van iedereen.

 

Beste Wensen!

Langs deze weg wens ik U allen het allerbeste voor 2009. Ik hoop dat het een jaar mag zijn dat datgene brengt wat U wil. Maar vooral dat je gezond mag blijven. Dat is immers het belangrijkste in het leven. Ik hoop dat ik dit jaar mijn werk als OCMW raadslid kan verder zetten op een open en constructieve wijze.

In het verleden werd de openheid niet altijd aanvaard door iedereen. En van de voorstellen die ik in 2008 deed werden er voorlopig geen weerhouden of gerealiseerd. Als liberaal kijk ik met een positieve blik naar 2009. Dat de OCMW voorzitter het mij niet makkelijk heeft gemaakt tijdens het vorige jaar is spijtig. Hopelijk gaat het in 2009 beter. Hoop doet leven. 

Geen budget op agenda van december!

Op de agenda van december is er géén budget voor 2009 geagendeerd. Vorig jaar stelde de raad het budget uit tot januari.  Men had toen het budget niet tijdig voorgelegd aan het overlegcomité gemeente OCMW. Welke de exacte problematiek dit jaar is, weten we niet. In november werd ons nochtans mondeling beloofd dat het budget op de agenda van december zou staan. Maar niet getreurd de voorlopige twaalfden staan wel op de agenda precies zoals het hoort.

 

Bitsige OCMW raad neemt cruciale beslissing in overleg!

De raad van 13 november verliep bitsig van allerlei kanten, toch nam de raad een belangrijke beslissing in het kader van het overleg tussen gemeente en OCMW.

Als fractieleider van Open Vld liet ik in de raad dit punt agenderen en iedereen keurde dit goed. Vermits het OCMW gepland heeft om volgend jaar een nieuw busje te kopen, vermits de centrumleidster ons liet weten dat het busje soms te klein is en vermits wij vernamen dat de gemeente op korte termijn de schoolbus dient te vernieuwen deden wij dit voorstel.

Wij vroegen meerbepaald om te onderzoeken of gemeente en OCMW niet één autobus kunnen kopen. Het wordt nu wachten op het resultaat van dit overleg.

 

MARKTBEZOEK WORDT ONDERZOCHT!

Op de OCMW- raad van 9 oktober werd na wat discuteren beslist om ons voorstel(marktbezoek) te onderzoeken. Ik vroeg samen met mijn collega’s Jan en Karla om het dienstencentrum op regelmatige basis een uitstap te laten plannen naar de Huldenbergse dinsdagmarkt. Tegelijkertijd zouden de geïnteresseerden ook één of meerdere handelszaken in het centrum van Huldenberg kunnen bezoeken. Wij gaan ervan uit dat ons voorstel een aanvullend initiatief is op het nu reeds aangeboden maandelijks winkelen. Ik noteerde één spijtige reactie van een raadslid dat vond dat dit geen punt was voor een raadszitting, maar ik hou daar verder geen rekening mee. Na wat heen en weer discussiëren, stelde de centrumleidster dat zij het voorstel wou ter ore brengen bij het cliënteel van het dienstencentrum en nadien eventueel realiseren. Ik weet dat de huidige centrumleidster haar uiterste best doet om de negatieve spiraal waar het dienstencentrum de voorbije jaren in is terecht gekomen, te doorbreken. Ik mag dan ook van geluk spreken dat het agendapunt op de zelfde raadszitting stond als de bespreking van het jaarverslag van het dienstencentrum 2007. Ik hoop dan ook (en ben er eigenlijk van overtuigd) dat  het voorstel een eerlijke kans krijgt.

 

OPEN VLD VRAAGT MARKTBEZOEK en SAMENAANKOOP STOOKOLIE!

Op de volgende raadszitting van het OCMW voor donderdag 9 oktober vragen de OCMW– raadsleden van Open Vld 2 punten goed te keuren. Allereerst agendeerden wij een maandelijks bezoek aan de Huldenbergse dinsdagmarkt door het dienstencentrum Blauwhof.

Na al de commotie rond het “warenhuiswinkelen”, wil Open Vld een constructief voorstel aanreiken binnen de gemeentegrenzen. Na wat wikken en wegen besloot onze OCMW– fractie om dit voorstel uiteindelijk in te dienen. We gaan ervan uit dat de Huldenbergse dinsdagmarkt een waaier van verse producten aanbiedt: Vlees, vis, groenten, fruit, kaas,… Bovendien ligt de markt helemaal in het centrum van de gemeente en kunnen ook de handelaars van het handelscentrum Huldenberg een bezoek krijgen van de geïnteresseerden; zelfs de CM is open op dinsdag namiddag. Onze fractie vraagt dan ook dat de centrumleidster of het vast bureau (beiden bevoegd voor de agenda van het Blauwhof) een voorstel hieromtrent uitwerken.

Bovendien doen wij in dezelfde raadszitting het voorstel van “samenaankoop stookolie”. De voorbije maanden pakten verschillende OCMW’s reeds uit met een dergelijk initiatief. De bedoeling is eenvoudig: door met velen samen een grote hoeveelheid stookolie aan te kopen, krijg je een lagere prijs voor iedereen die zich hierop inschrijft. Er bestaan verschillende mogelijkheden om dit aan te bieden en in deze staan wij dan ook open om samen met de andere raadsleden te zoeken naar een systeem dat het beste past bij ons OCMW.

Met deze 2 voorstellen willen wij nog maar eens aantonen dat wij pleiten voor een OCMW dat er is voor de mensen.

 

OPVALLENDE SERENITEIT IN OCMW– RAAD!

De laatste maanden is het opvallend rustig in de OCMW– raad van Huldenberg. Na de woelige start begin dit jaar, lijkt bij iedereen de kalmte terug gekeerd. Het is wel zo dat er weinig discussiedossiers de revue gepasseerd zijn maar ik kan de sfeer omschrijven als “constructief”. Ik kan nu alleen maar hopen dat deze betere sfeer ook leidt tot een nog beter OCMW. Daar draait uiteindelijk alles om, een OCMW waar de cliënten en de bevolking tevreden over zijn. De Open Vld Fractie in het OCMW hoopt dat we op deze weg kunnen verder gaan.

 

IN HET NAJAAR WORDT NIEUW DIENSTVOERTUIG AANGEKOCHT!

De OCMW– raad van maandag 14 juli was kort en eensgezind. Er stond één noemenswaardig punt op de agenda van de openbare zitting. Zo werden de prijsaanvragen voor een nieuw dienstvoertuig goedgekeurd. Op dit ogenblik beschikt het OCMW over 2 auto’s die door het personeel kunnen gebruikt worden voor dienstverplaatsingen. De wagens van om en bij de 10 jaar oud zijn ondertussen aan vervanging toe. Dit alles was reeds voorzien in de investeringsprojecten en in het meerjarenplan.

De 2 wagens zullen vervangen worden door één 5-deurs voertuig. Vroeger had het OCMW een tweede wagen nodig voor de bedeling van de warme maaltijden. Deze taak is sinds begin 2007 uitbesteed aan Sodexho en het tweede voertuig is dus niet echt meer nodig.

De raad besliste éénparig om bij 3 garages prijzen aan te vragen voor een auto die binnen het budget valt.

 

REGLEMENT VERVOERDIENST AANGEPAST!

Tijdens de raadszitting van de maand juni werd het reglement voor de vervoerdienst aangepast. De vervoerdienst bestaat uit vrijwilligers die met hun eigen wagen OCMW– cliënteel naar het ziekenhuis, of een andere bestemming brengen. Het OCMW heeft de prijzen en de mannier waarop die berekend worden aangepast aan de prijzen van het ziekenfonds en andere organisaties. Het bleek immers dat wij onder die prijzen zaten en daardoor een grotere vraag kregen. Bovendien kampt het OCMW van Huldenberg met een tekort aan vrijwilligers.

Toch vindt ik het spijtig dat in het reglement geen sociale correcties zijn ingebouwd. Waarom moet iemand die leeft van een leefloon of een klein overlevingspensioen evenveel betalen voor deze verplaatsing als iemand met een gezinspensioen van ruim 2500 €?

Ook al kreeg ik de garantie dat in die specifieke gevallen altijd een oplossing kan gezocht worden via een “financieel dossier”; toch had ik liever gezien dat die correcties voor bepaalde groepen of inkomens automatisch in het reglement stonden. Nu zal de hulpbehoevende zelf moeten zeggen dat hij of zij het moeilijk heeft om dat bedrag te betalen. Eigenaardig ook dat alleen iemand van Open Vld die opmerking maakt, terwijl alle andere partijen steeds beweren op te komen voor de zwaksten.

 

OCMW– RAAD ZOEKT NAAR EVENWICHT, MAAR PROVOCATIE BLIJFT!

Twee punten uit de raadszitting van 6 mei zijn het behandelen waard: de aanstelling van een advocaat in persgeschillen en het invoeren van een vernieuwd huishoudelijk reglement.

Het eerste punt beschouw ik maar als de zoveelste provocatie van de voorzitter aan mijn partij en mij in het bijzonder. Waarom moet een voorzitter zonder toestemming van iemand anders het recht krijgen om een dure advocaat in werking te stellen bij publicaties van sommige persartikels? Hierbij wordt verwezen naar de discussies in de pers in de maanden januari en later. Persoonlijk heb ik heel de heisa in de raad nooit begrepen en blijf vandaag vinden dat de raad niet het gepaste terrein is om te reageren op een bericht van politieke partij. Iedereen kan daarop reageren snel als hij/zij dat wil, niet als hij/zij dit verkiest. Bovendien vindt Open Vld dat het niet aan de voorzitter toekomt om een dure advocaat aan het werk te zetten, dit mag nooit door één persoon beslist worden. Trouwens wie zegt er mij dat de voorzitter deze procedure niet gaat gebruiken voor een politieke reden? Wij stemden dus tegen, de meerderheid unaniem voor(iedereen volgt natuurlijk Nelly, zo is het al 19 jaar).

Het tweede punt dat ik hier behandel werd door mij aangebracht: de wijziging of vervanging van ons huishoudelijk reglement. Ik voerde daarbij aan dat het huishoudelijk reglement op verschillende punten in strijd is met de huidige wetgeving en dat de wijzigingen al hadden gebeurd moeten zijn. Ook de secretaris stelde dat het reglement op vele punten gewijzigd moet worden. Maar de meerderheid vond dat er tegen het einde van het jaar een nieuw OCMW– decreet zou zijn en dat het huishoudelijk reglement dan opnieuw moest gewijzigd worden. Verloren werk noemt men dat. Even serieus : Er bestaat een ontwerp huishoudelijk reglement van de VVSG, op een halve dag tijd heeft men dit aangepast aan zijn bestuur en zijn wensen. Iemand van de CD&V stelde het duidelijk: “Men moet weten waar de prioriteiten liggen” of anders gezegd het is belangrijker dat de secretaris zijn tijd steekt om allerlei publicaties tegen philippe Vervoort te verkrijgen dan wel om ons reglement aan te passen aan de wet. Toch bleef ik zoeken naar een compromis en we vonden het uiteindelijk als volgt: Tegen het einde van het jaar zal er een nieuw reglement zijn, ongeacht het feit of er nieuwe OCMW– wetgeving is of niet.

Slotconclusie van deze raad. Open Vld bleef zoeken naar oplossingen, De voorzitter en haar gevolg blijven provoceren, alleen al door de agendering van sommige punten.

 

RAAD beslist éénparig:

NIEUW OCMW KOMT IN HULDENBERG-CENTRUM 13 APRIL

De Huldenbergse OCMW-raad heeft op donderdag 10 april het licht op groen gezet voor de realisatie van een nieuwbouw in Huldenberg centrum. Niet zomaar een nieuwbouw, maar een gemeenschappelijke nieuwbouw met de gemeente. Daarmee komt er een einde aan een 6 jaar lange discussie. Open Vld is verheugd dat het gezond verstand de bovenhand heeft gehaald en dat nu iedereen (ook de OCMW-voorzitter) achter de beste oplossing staat: een OCMW-administratie in het centrum van de gemeente en aansluitend op het gemeentehuis. Daarmee zal Huldenberg een perfecte invulling kunnen geven aan het sociaal huis van de toekomst met de realisatie van de één-loket functie.

 

Open Vld Huldenberg is fier dat het vorige college (Katia, Georges en Jules) niet alleen dit idee bracht maar ook de basis ervoor legde door de aankoop van de extra grond achter het gemeentehuis. Dit is nog maar eens het bewijs dat wij gedurende jaren de gemeente bestuurd hebben met een toekomstgerichte visie. Onze mandatarissen zullen in de OCMW- en in de gemeenteraad constructief meewerken aan de concrete invulling van het project.

 

Tot slot willen wij ook benadrukken dat wij zeer blij zijn voor het OCMW-personeel dat na jaren van onzekerheid en pessimisme een perspectief wordt geboden. Een personeelsbestand dat gezien zijn bekwaamheid en grote inzet een degelijke huisvesting verdient

 

 

zullen komen. Indien de meerderheid dit wenst zullen wij meewerken aan de voorstellen om de nieuwbouw met een zo breed mogelijk politiek draagvlak te realiseren. Indien de meerderheid ervoor kiest om een afgewerkt dossier op tafel te leggen, zullen wij het grondig bestuderen en onze eventuele bemerkingen overmaken.

 

Een betere samenwerking tussen gemeente en OCMW zal in deze noodzakelijk zijn, het is ook vanuit dat standpunt dat wij het protocol tussen gemeente en OCMW goed keurden onder het motto “Beter iets dan niets”. Dat mevrouw Vanderlinden daarbij zegt dat men nu met haar meewerkt en vroeger niet is wel overdreven. Is het niet dankzij het vorige college dat er nu een grond klaarligt voor het OCMW of voor het OCMW en de bibliotheek??

 

Tot slot vinden wij het spijtig dat in het meerjarenplan voor de toekomst daarover niets staat. We moeten het doen met 13 vage regels, nog niet eens 8% van de tekst huisvesting. Het was weer een éénzijdig verhaal over wat ik nu maar de “teloorgang van het OCMW in Loonbeek” zal noemen.

 

 

 

 

 

Rudy

Vanlinthout